Bulletin n. 2/2016
December 2016
INDICE
 • Section A) The theory and practise of the federal states and multi-level systems of government
 • Section B) Global governance and international organizations
 • Section C) Regional integration processes
 • Section D) Federalism as a political idea
 • Alberto Vega García
  The Incidence of European Union Law on Regional Autonomy on Business and Value Added Taxation
  in Revista d'Estudis Autonomics i Federals , no. 24 ,  2016 ,  11-45
  Malgrat la rellevància del nivell subcentral de govern en la provisió de serveis públics, la seva capacitat per a legislar en matèria tributària és freqüentment molt reduïda, especialment pel que fa als impostos sobre el valor afegit i sobre societats. Aquest article analitza les limitacions a l’autonomia tributària regional imposades pel Dret de la Unió Europea i, en aquest marc, examina les principals opcions per aconseguir una major descentralització tenint en compte l’experiència de diversos països federals i els avantatges i riscos econòmics que aquestes mesures podrien comportar. En la meva opinió, abans d’oferir als parlaments regionals la possibilitat de participar en la regulació dels impostos sobre el valor afegit i sobre societats, seria recomanable explorar altres alternatives menys problemàtiques, com la transferència a les regions de competències normatives sobre altres impostos amb una incidència directa en les activitats empresarials, com els impostos sobre activitats econòmiques, sobre els béns immobles empresarials o sobre el valor afegit de les empreses. L’article es centra primer en la fiscalitat empresarial i, a continuació, en l’impost sobre el valor afegit.
  ©2001 - 2012 - Centro Studi sul Federalismo - P. IVA 94067130016